• Priekulės socialinių paslaugų centras
 • Priekulės socialinių paslaugų centras
 • Priekulės socialinių paslaugų centras
 • Priekulės socialinių paslaugų centras


 

Kvietimas į centrą naujas


328149497 563817595804650 6544015815708336130 n


Be Priekulės socialinių paslaugų centro sutikimo draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.


 

ĮGYVENDINAME PROJEKTĄ „BŪKIME DRAUGE“

 Nuo 2017 m. kovo 1 d. Priekulės socialinių paslaugų centre vėl įgyvendinamas tęstinis vaikų dienos centrų projektas "Būkime drauge". Projekto įgyvendinimą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, skirtos lėšos - 14500 eur. Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2017 m. gruodžio 31 d., tad visus likusius 2017 metus dienos centrą lankantiems vaikams, tėvams bei šeimos nariams bus organizuojama papildoma veikla, konsultacijos, įvairių būrelių užsiėmimai, renginiai, prevencinės, socialinės akcijos, išvykos, susitikimai, mokymai ir kt.  Taip pat projekto lėšomis bus įsigyjama  kūrybinių, terapinių, sporto ir laisvalaikio, higienos priemonių, lavinančių žaidimų, vaikams užsiėmimuose reikalingo inventoriaus. Įgyvendinamo projekto dėka suteikiame vaikams daugiau galimybių įsitraukti į pozityvias veiklas, didiname užimtumo galimybes, mažiname socialinę atskirtį. Projekto dalyviai gali išbandyti naujas veiklas, kurti, atrasti save, plėsti akiratį išvykų metu, patirti naujų įspūdžių, teigiamų emocijų. Smagiausia matyti laimingus ir besidžiaugiančius mažuosius projekto dalyvius.

 

Užimtumo specialistė Simona Vaitkė

2017-03-01

 

Integralios pagalbos teikimas Klaipėdos rajone

ESFIVP I 1

         Sunkią negalią turintį šeimos narį prižiūrintys artimieji dažnai susiduria su daugybe problemų. Trūksta žinių ir įgūdžių, kaip tinkamai tokiu žmogumi pasirūpinti, kaip nepervargti patiems, išlaikyti teigiamą emocinį ryšį ir pan. Įsipareigojimus šeimai nelengva derinti su darbu, todėl dažnai tenka jo atsisakyti. Tačiau šiuos rūpesčius gali palengvinti Klaipėdos rajone pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas. Priekulės socialinių paslaugų centras 2016 m. spalio 31 dieną pasirašė sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0017 su Europos socialinio fondo agentūra, kuria įsipareigoja teikti Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugas Klaipėdos rajone.

         Projekto tikslas: suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose, neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams Klaipėdos rajone. Projekto įgyvendinimo metu integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) namuose bus teikiama 20-čiai neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims.  Projekto vykdymo trukmė – 32 mėnesiai (pirmuosius 4 mėnesius vyksta viešieji pirkimai ir kiti parengiamieji darbai). Integrali pagalba asmens namuose bus teikiama komandos principu. Komandą sudarys socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, psichologas. Projekto lėšomis Priekulės socialinių paslaugų centras įsigis paslaugos operatyvumui, kokybei gerinti 2 automobilius, slaugos įrangą ir įrenginius, pritaikytus darbui su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis.

Paslaugų gavėjams integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) pradedama teikti nuo 2017 m. kovo 1 d.

         Kas tai yra integrali pagalba į namus?

Integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) asmens namuose - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių:

 • dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
 • slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

         Kokios paslaugos bus teikiamos?

         Socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas socialiniais klausimais, maitinimo organizavimas, pagalba atliekant namų ruošos darbus, techninės pagalbos priemonių įsigijimo organizavimas, laisvalaikio organizavimas ir kt.), slaugos paslaugos (konsultavimas, informavimas sveikatos priežiūros teikimo klausimais, injekcijos į veną, raumenis, lašinės sistemos prijungimas ir priežiūra, žaizdų, pragulų priežiūra, arterinio kraujo spaudimo matavimas, asmens higienos paslaugos, pagalba slaugant ir kt.), reabilitacijos paslaugos (kineziterapijos užsiėmimai) ir psichologinė pagalba asmenims su sunkia negalia ir juos prižiūrintiems artimiesiems.
       Kas gali gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

         Integralios pagalbos namuose gavėjaiasmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Klaipėdos rajonas:

 • vaikai su negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų.
 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų bei nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis.
 • senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis bei teisės aktų tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų bei nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis.

         Kokia yra integralios pagalbos namuose teikimo trukmė?

 • slaugos paslaugos teikiamos ne ilgiau kaip 4,5 valandas per dieną iki 5 kartų per savaitę asmens namuose. Teikimo trukmę nustato slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu, suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu);
 • dienos socialinė globa teikiama nuo 2 iki 8 valandų per dieną iki 5 kartų per savaitę asmens namuose. Valandųporeikį nustato socialinis darbuotojas apsilankymo pas asmenį namuose metu, suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu).

         Kaip gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

Neįgalus asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) dėl integralios pagalbos paslaugų gavimo turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijų socialinius darbuotojus, užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti bei pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje);
 • pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą;
 • darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, išskyrus atvejus, kai seniūnijų socialiniai darbuotojai duomenis gauna iš valstybės informacinių sistemų;
 • sveikatos priežiūros įstaigos pažymą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) dėl slaugos paslaugų asmens namuose teikimo;

         Kiek kainuoja integralios pagalbos į namus paslaugos?

 • Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą:
 • vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis turi būti proporcingas teikiamų dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmei ir neturi viršyti 20 proc. asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis turi būti proporcingas teikiamų dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmei. Asmens, gyvenančio šeimoje, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydžiai:
 • asmens pajamos per mėnesį iki 3 VRP mokama 20 proc. asmens pajamų;
 • asmens pajamos per mėnesį nuo 3 VRP dydžio ir didesnės mokama 50 proc. asmens pajamų.

Pastaba: Valstybės remiamos pajamos – 102 Eur.

Pvz. Vienas gyvenantis asmuo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamas dienos socialinės globos paslaugas 20 valandų  per savaitę (pvz., asmens pajamos:  200 eurų senatvės pensija ir 280 eurų slaugos išlaidų tikslinė kompensacija) moka 20 proc.  asmens pajamų – 48 eurus.

Asmuo, gyvenantis šeimoje, už vieną kalendorinį mėnesį teikiamas dienos socialinės globos paslaugas 20 valandų  per savaitę (pvz., asmens pajamos:  200 eurų senatvės pensija ir 280 eurų slaugos išlaidų tikslinė kompensaciją) moka 20 proc.  asmens pajamų – 48 eurus, jeigu  pajamos vienam šeimos nariui neviršija 306 eurų.

Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie integralios pagalbos paslaugas, kreipiasi į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Klaipėdos g. 2, Gargždai), tel. (8 46) 472018; Priekulės socialinių paslaugų centrą (Naujoji g. 5A, Priekulė), tel. (8 46) 454011, mob. tel. (8 673) 55885 ir deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijų socialinius darbuotojus.

Užgavėnių šventė

Saulė rieda dangumi,
Blynus tepa medumi.
Pamojuojam žiemai šaltai
Ir nusivelkame paltus.

Pučiam, pučiam birbynes,
Vėjas supa sūpynes,
Skruzdėlė pravėrė langą
Ir išlipt į lauką bando.

Užgavėję saldžiais blynais,
Vežam ožį į karklynus.
Saule, saule, eikš pas mus,
Šildyk žemę ir vaikus!

Vasario 28 d. Priekulės socialinių paslaugų centro lankytojai ir darbuotojai vijo žiemą iš kiemo. Nuo pat ankstyvo ryto centro lankytojai puošėsi įvairiausiomis velnių, čigonų, raganų kaukėmis, čiupo į rankas įvairius instrumentus ir iškeliavo sveikinti artimiausių įstaigos kaimynų. Savo apsilankymais džiuginome Priekulės miestelio seniūnijos, bibliotekos, poliklinikos darbuotojus ir lankytojus, miestelio gatvių praeivius. Linkėjome darbingų, gerų ir sočių metų.

Aplankę kaimynus grįžome į centro kiemą, kuriame išvydome lašininio ir kanapinio dvikovą, išmokome naujų šokių bei dainų, ragavome skaniausių blynų, degindami morę ir šokdami aplink laužą varėme žiemą iš kiemo ir kvietėme pavasarį...

Užimtumo specialistė Gintarė Berenytė

"KREPŠINIO GALIA" SUKVIETĖ VAIKŲ DIENOS CENTRUS Į VILNIŲ

Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio Priekulės socialinių paslaugų centre įgyvendinama Kazickų šeimos  fondo remiama programa "Krepšinio galia".  Jos esmė – vaikams vedamos krepšinio treniruotės, po kurių su vaikais vyksta pokalbiai su tikslu išmokyti vaikus atpažinti rizikingas situacijas, jų išvengti, kreiptis pagalbos, ugdyti pasitikėjimą, pagarbą, gebėjimą spręsti konfliktus. Kiekvieną trečiadienį į Priekulės VDC atvyksta treneris Andrius Steponaitis, susitinka su vaikais, bendrauja, moko bendradarbiavimo, komandinių žaidimų, supažindina su krepšiniu, analizuoja įvairias situacijas, kartu su vaikais entuziastingai  aptaria Lietuvos ir pasaulio krepšinio aktualijas, komandų žaidimą, pasiektus rezultatus.

            Labai ankstyvą vasario 25-osios rytą centrą lankantys vaikai išvyko į Vilnių dalyvauti projekto "Krepšinio galia" organizuojamame I-ąjame dienos centrų čempionate. Į sostinę susirinko komandos iš įvairių Lietuvos miesteliuose įsikūrusių dienos centrų. VGTU sporto ir meno centre vyko krepšinio varžybos tarp vyresniųjų vaikų komandų ir estafečių rungtys jauniesiems dalyviams. Priekulės VDC komanda varžybas pradėjo nedrąsiai. Jau pirmojoje estafetėje pritrūko vieningumo, susikaupimo, ryžto. Tačiau po pirmosios nesėkmės sekančiose estafetėse vaikai labai stengėsi, siekė kuo geresnio rezultato, pajuto varžybų azartą. Energingai įveikusios visas rungtis komandos laukė apdovanojimų. Išsirikiavus visoms aštuonioms komandoms paskelbti varžybų rezultatai. Čempionato nugalėtojais tapo Ariogalos komanda. Priekulės VDC komanda užėmė III-ąją vietą, vaikai apdovanoti diplomais, taure. Taikliausio žaidėjo rinkimams buvo surengtas žaidimas „karavanas“, šioje rungtyje nugalėjo Priekulės VDC atstovas, jis apdovanotas Lietuvos krepšinio kalendoriumi.

            Po varžybų visi išskubėjo į sostinės centre esančius Valdovų rūmus. Susipažinę su Vilniaus miesto kūrimosi istorija, muziejaus viršutiniame aukšte vaikai išvydo užburiantį vaizdą – nuostabią sostinės panoramą. Kelionės programa tęsėsi Katedroje. Su puikiai nusiteikusia gide vaikai keliavo į Katedros požemius, ten gilinosi į didikų laidojimo paslaptis, Lietuvos ir Vilniaus istoriją.

            Taip aktyviai ir įdomiai praleidę laiką Vilniuje vėl leidomės į tolimą kelią namų link. Kelionė neprailgo, vaikai net po aktyvių pramogų buvo linksmi, ištvermingi, gerai nusiteikę, susigalvojo sau veiklos – skaitė knygą, žaidė žaidimus, klausėsi muzikos, šnekučiavosi, juokavo, užkandžiavo. Toks neformalus bendravimas ir veikla visus labai suartina, suteikia džiugių akimirkų, malonių emocijų. Džiaugiamės, kad mūsų dienos centrą lankantys vaikai turi galimybę dalyvauti programos „Krepšinio galia“ iniciatyvoje. Dėkojame organizatoriams ir treneriui Andriui Steponaičiui už galimybę dalyvauti šiame renginyje, tikimės ne blogiau pasirodyti ir kituose čempionatuose.

 Socialinė darbuotoja Simona Vaitkė

Nauji metai, o draugystė tęsiasi...

Šiais metais  mūsų įstaigos klientai aktyviai dalyvauja Lietuvos Jūrų muziejaus delfinariumo edukacinėje programoje „MANO JŪRA- TOLIMA IR TOLIMA“. Pirmas edukacinis užsiėmimas „Žuvys ieško gilumos, o žmogus gerumos“ buvo skirtas senyvo amžiaus klientams. Užsiėmimo metu vyko „Protmūšis“ jūros tematika. Mūsų klientai buvo paruošę dovaną – savo rankų paveikslėlį ir padainavo dainą apie jūrą. Klientams buvo suteikta galimybė pagaminti ypatingus kokteilius jūrų žinduoliams – mažiesiems ruoniukams  ir pieno kokteilius dalyviams.

Taipogi buvome pamaloninti ir nauja delfinų pasirodymo programa, kurioje šį kartą dalyvavo ir du išdykę ruoniukai. Buvo suteikta galimybė nusifotografuoti su delfinais.

Klientai labai patenkinti trečius metus trunkančia draugyste, delfinariumo darbuotojų, savanorių nuoširdumu ir naujų, dar nežinomų dalykų atradimu.

Socialinė Darbuotoja Jūratė Jovaišienė

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.