Menu Close

Apie mus

Įstaiga įsteigta 2003 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 31 d. sprendimu Nr.T11-109 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Priekulės socialinių paslaugų centro įsteigimo“. Nuo 2009 m. sausio 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr.T11-431 „Dėl Priekulės socialinių paslaugų centro pertvarkymo“ įstaiga pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Priekulės socialinių paslaugų centrą.

 

VIZIJA:

Centras yra šiuolaikiškas, siekiantis didesnės integracijos, būti modernus, atviras naujoms iniciatyvoms, nuolat tobulėjantis, sudarantis sąlygas darbuotojų profesionalumo lygio augimui, tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtotei, bendradarbiavimui su steigėjais, partneriais, paslaugų gavėjais.

 

TIKSLAS:

Organizuoti kokybiškas ir subalansuotas, ekonomiškai efektyvias socialines paslaugas įvairaus amžiaus ir poreikių lygio asmenims, stiprinant bendruomenės socialinį saugumą, mažinant socialinę atskirtį bei užtikrinant socialinį teisingumą.

 

UŽDAVINIAI:

 • Organizuoti kokybišką įstaigos valdymą;
 • Teikti ir plėsti socialinių paslaugų teikimą įvairioms   asmenų  grupėms, skatinant, organizuojant ir sudarant sąlygas jų socialinei integracijai;
 • Plėtoti ir gerinti informacijos sklaidą  apie įstaigoje  teikiamas socialines paslaugas bei  vykdomas veiklas;
 • Teikti kompleksinę pagalbą senyvo amžiaus bei asmenims su negalia dienos metu, ugdyti ir stiprinti kasdieninius gyvenimo įgūdžius ir gebėjimus bei organizuoti užimtumą, atitinkantį jų galimybes ir poreikius;
 • Siekti palaikyti ir atstatyti gavėjų savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas;
 • Stiprinti paslaugų gavėjų įtraukimo į centro socialinių paslaugų planavimo, teikimo ir vertinimo bei įtraukimo į galimybes;
 • Teikti pagalbą asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus, ir jų šeimoms, artimiesiems;
 • Užtikrinti, kad laiku būtų suteikta transporto organizavimo paslauga paslaugų gavėjams, vykstantiems į gydymo įstaigas.

 

PRINCIPAI

Centro darbuotojai, vykdydami kokybės politiką ir siekdami įgyvendinti jos tikslus, savo veikloje nesavanaudiškai tarnauja visuomenės interesams, užtikrina veiklos skaidrumą ir nepriekaištingą reputaciją, vadovaujasi pagarba žmogui ir valstybei, teisingumo, objektyvumo, profesionalumo bei 10 EQUASS kokybės principais:

 • Lyderystė (geras valdymas, socialinis teisingumas, socialinė atsakomybė, ambicingi tikslai, kokybės kultūra, inovacijos);
 • Personalas (personalo valdymas, funkcijų aprašymas, kvalifikacija ir jos kėlimas, darbuotojų įsitraukimas, tinkamos darbo sąlygos, sauga ir sveikata, darbuotojų skatinimas ir motyvavimas);
 • Teisės (paslaugų gavėjų teisių gynimas ir skatinimas, teisių chartija, skundų valdymas, paslaugų gavėjų asmeninių tikslų siekimo užtikrinimas);
 • Etika (etikos gairės, etikos kodeksas, konfidencialumas, apsauga nuo netinkamo elgesio/smurto, saugi aplinka);
 • Partnerystė (partnerystė su suinteresuotomis šalimis, partnerystė, siekiant kompleksiškumo, siekiant didesnės orientacijos į asmenį ir integracijos);
 • Dalyvavimas (įtraukimas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą, atstovavimas visose įstaigos lygmenyse, įgalinimas, aktyvus sprendimų priėmimas);
 • Orientacija į asmenį (individualūs poreikiai, individualus planas, gyvenimo kokybė, paslaugų gavėjų įtraukimas);
 • Kompleksiškumas (koordinuotas paslaugų teikimas, bendruomeninės paslaugos, tęstinumas, daugiadisciplininė komanda);
 • Orientacija į rezultatus (verslo/veiklos ir paslaugų rezultatai, nauda paslaugų gavėjams, paslaugų gerinimas, suinteresuotų šalių pasitenkinimas, rezultatų sklaida, lengvai suprantama ir prieinama informacija apie paslaugų rezultatus);
 • Nuolatinis tobulinimas (nuolat mokytis, tobulinimas remiasi objektyviais faktais, būsimi poreikiai, nuolatinio tobulinimo ir mokymosi sistema).

 

Vertybės

 • Unikalumas – mes kiekvienas unikalus ir skiriamės vieni nuo kitų.
 • Mes kiekvienas turime savo teises, laisves, pažiūras.
 • Rūpestis, dėmesys, pagarba ir orumas paslaugų gavėjams – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.
 • Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, esame atviri socialiniams partneriams, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam. Planuojame ir įgyvendiname drauge.
 • Puoselėjame draugiškus bendruomenės santykius.
 • Multidisciplininiu požiūriu paremtas paslaugų teikimas, atitinkantis paslaugų gavėjų poreikius.
 • Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
 • Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.
 • Etika – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė elgiamės sąžiningai, etiškai, tolerantiškai ir teisingai!
 • Nuolat reflektuojame savo praktiką, ją apmąstome ir keičiame.

Inovatyvumas – inovacijas sutinkame kaip galimybę mokytis.

Puslapis „Apie mus” atnaujintas 2022-11-15

Skip to content