Menu Close

Atmintinės

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinius darbuotojus pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

 

Priekulės seniūnija – tel. (8-46) 45 4224;

Agluonėnų seniūnija – tel. (8-46) 44 22 89;

Veiviržėnų seniūnija – tel. (8-46) 45 92 72;

Judrėnų seniūnija – tel. (8-46) 44 29 85;

Gargždų seniūnija – tel. (8-46) 46 62 23;

Dauparų – Kvietinių seniūnija – tel. (8-46) 46 62 92;

Vėžaičių seniūnija – tel. (8-46) 45 82 70;

Dovilų seniūnija – tel. (8-46) 44 41 34;

Endriejavo seniūnija – tel. (8-46) 44 51 21;

Sendvario seniūnija – tel. (8-46) 48 90 29;

Kretingalės seniūnija – tel. (8-46) 44 65 32.

Užsiregistruoti pas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinius darbuotojus galima ir  interneto svetainėje https://parama.klaipedos-r.lt.

Asmenys, norintys gauti psichosocialinę pagalbą Priekulės socialinių paslaugų centre, kreipiasi telefonais:  8 659 72137 (psichologas), 8 659 72096 (socialinis darbuotojas).

Informacija asmenims, norintiems gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą

Priekulės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre

Vaikų dienos socialinė priežiūra teikiama vaikams (šeimoms), gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Gavėjai:

 • socialinę riziką patiriantys vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos,
 • vaikai nuo 6 iki 18 m. iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimos,
 • vaikai su negalia nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos,
 • kiti vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos (pvz., likę be tėvų globos vaikai).

Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų skyrimo vienas iš tėvų (globėjų), kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaiko gimimo išrašą, pasą ar asmens tapatybės kortelę);
 • medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) apie vaiko sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar vaikas gali lankyti įstaigą;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Įstaiga, gavusi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus sprendimą dėl vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu vaiko vienu iš tėvų (globėju).

Vaikų dienos socialinė priežiūra teikiama nemokamai.

Išsamesnė informacija apie paslaugą teikiama telefonais: (8-46) 454011, 8 67355885, 8 68447408.

 

Informacija asmenims, norintiems gauti dienos socialinės globos paslaugas

Priekulės socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centre senyvo amžiaus bei suaugusiems asmenims su negalia

 

                  Dienos socialinės globos paslaugos – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia,
 • senyvo amžiaus asmenys.

Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos asmenims, gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti, kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams;
 • neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (formos SPP-2, SPS-1);
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymėjimą;
 • gydytojo pasirašytą išrašą iš medicininių dokumentų (forma 046/a) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali lankyti įstaigą;
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, kurių Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius neturi savo duomenų bazėse;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Įstaiga, gavusi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus sprendimą dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos nariu) ar jo globėju (rūpintoju).

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T11-138.

Išsamesnė informacija apie paslaugą teikiama telefonais: (8-46) 454011, 8 67355885, 8 68447408.

Informacija asmenims, norintiems gauti dienos socialinės globos paslaugas namuose (integrali pagalba)

                  Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose (integrali pagalba) – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Gavėjai:

 • vaikai su negalia,
 • suaugę asmenys su negalia,
 • senyvo amžiaus asmenys.

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose (integrali pagalba) teikiamos asmenims, gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Dėl dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti, kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, vaikams – gimimo išrašą);
 • neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (formos SPP-2, SPS-1);
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymėjimą;
 • gydytojo pasirašytą išrašą iš medicininių dokumentų (forma 027/a) apie asmens sveikatos būklę, slaugos paslaugų asmens namuose teikimo bei reabilitacijos paslaugų;
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, išskyrus atvejus, kai seniūnijų socialiniai darbuotojai duomenis gauna iš valstybės informacinių sistemų.
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Įstaiga, gavusi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus sprendimą dėl dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose (integralios pagalbos) teikimo, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos nariu) ar jo globėju (rūpintoju).

Mokėjimo už dienos socialinę globą asmens namuose (integrali pagalba) dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T11-138.

Išsamesnė informacija apie paslaugą teikiama telefonais: (8-46) 454011, 8 67355885, 8 68447408.

Informacija asmenims, norintiems gauti transporto organizavimo paslaugas

Transporto organizavimo paslaugų teikimas organizuojamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašu.

Transporto organizavimas – paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto organizavimo paslauga apima ir pagal individualius asmens poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės, iš jos iki  tikslo objekto ir atgal.

            Gavėjai:

 • Vaikai su negalia ir jų šeimos,
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,
 • kiti asmenys ir šeimos

Transporto organizavimas teikiamas asmenims, gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Dėl transporto organizavimo paslaugos skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), globėjas (rūpintojas) ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti, kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, vaikams – gimimo išrašą);
 • neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (formos SPP-2, SPS-1);
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymėjimą;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Įstaiga, gavusi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus sprendimą dėl transporto organizavimo paslaugos teikimo, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos nariu) ar jo globėju (rūpintoju).

Išsamesnė informacija apie paslaugą teikiama telefonais: (8-46) 454011, 8 67355885, 8 68447408.

 

 

Puslapis „Atmintinės” atnaujintas: 2023-02-24

Skip to content