Menu Close

Integralios pagalbos teikimas Klaipėdos rajone

ESFIVP I 1

         Sunkią negalią turintį šeimos narį prižiūrintys artimieji dažnai susiduria su daugybe problemų. Trūksta žinių ir įgūdžių, kaip tinkamai tokiu žmogumi pasirūpinti, kaip nepervargti patiems, išlaikyti teigiamą emocinį ryšį ir pan. Įsipareigojimus šeimai nelengva derinti su darbu, todėl dažnai tenka jo atsisakyti. Tačiau šiuos rūpesčius gali palengvinti Klaipėdos rajone pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas. Priekulės socialinių paslaugų centras 2016 m. spalio 31 dieną pasirašė sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0017 su Europos socialinio fondo agentūra, kuria įsipareigoja teikti Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugas Klaipėdos rajone.

         Projekto tikslas: suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose, neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams Klaipėdos rajone. Projekto įgyvendinimo metu integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) namuose bus teikiama 20-čiai neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims.  Projekto vykdymo trukmė – 32 mėnesiai (pirmuosius 4 mėnesius vyksta viešieji pirkimai ir kiti parengiamieji darbai). Integrali pagalba asmens namuose bus teikiama komandos principu. Komandą sudarys socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, psichologas. Projekto lėšomis Priekulės socialinių paslaugų centras įsigis paslaugos operatyvumui, kokybei gerinti 2 automobilius, slaugos įrangą ir įrenginius, pritaikytus darbui su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis.

Paslaugų gavėjams integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) pradedama teikti nuo 2017 m. kovo 1 d.

         Kas tai yra integrali pagalba į namus?

Integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) asmens namuose – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių:

 • dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
 • slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

         Kokios paslaugos bus teikiamos?

         Socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas socialiniais klausimais, maitinimo organizavimas, pagalba atliekant namų ruošos darbus, techninės pagalbos priemonių įsigijimo organizavimas, laisvalaikio organizavimas ir kt.), slaugos paslaugos (konsultavimas, informavimas sveikatos priežiūros teikimo klausimais, injekcijos į veną, raumenis, lašinės sistemos prijungimas ir priežiūra, žaizdų, pragulų priežiūra, arterinio kraujo spaudimo matavimas, asmens higienos paslaugos, pagalba slaugant ir kt.), reabilitacijos paslaugos (kineziterapijos užsiėmimai) ir psichologinė pagalba asmenims su sunkia negalia ir juos prižiūrintiems artimiesiems.
       Kas gali gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

         Integralios pagalbos namuose gavėjaiasmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Klaipėdos rajonas:

 • vaikai su negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų.
 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų bei nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis.
 • senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis bei teisės aktų tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų bei nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis.

         Kokia yra integralios pagalbos namuose teikimo trukmė?

 • slaugos paslaugos teikiamos ne ilgiau kaip 4,5 valandas per dieną iki 5 kartų per savaitę asmens namuose. Teikimo trukmę nustato slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu, suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu);
 • dienos socialinė globa teikiama nuo 2 iki 8 valandų per dieną iki 5 kartų per savaitę asmens namuose. Valandųporeikį nustato socialinis darbuotojas apsilankymo pas asmenį namuose metu, suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu).

         Kaip gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

Neįgalus asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) dėl integralios pagalbos paslaugų gavimo turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijų socialinius darbuotojus, užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti bei pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje);
 • pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą;
 • darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, išskyrus atvejus, kai seniūnijų socialiniai darbuotojai duomenis gauna iš valstybės informacinių sistemų;
 • sveikatos priežiūros įstaigos pažymą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) dėl slaugos paslaugų asmens namuose teikimo;

         Kiek kainuoja integralios pagalbos į namus paslaugos?

 • Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą:
 • vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis turi būti proporcingas teikiamų dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmei ir neturi viršyti 20 proc. asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis turi būti proporcingas teikiamų dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmei. Asmens, gyvenančio šeimoje, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydžiai:
 • asmens pajamos per mėnesį iki 3 VRP mokama 20 proc. asmens pajamų;
 • asmens pajamos per mėnesį nuo 3 VRP dydžio ir didesnės mokama 50 proc. asmens pajamų.

Pastaba: Valstybės remiamos pajamos – 102 Eur.

Pvz. Vienas gyvenantis asmuo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamas dienos socialinės globos paslaugas 20 valandų  per savaitę (pvz., asmens pajamos:  200 eurų senatvės pensija ir 280 eurų slaugos išlaidų tikslinė kompensacija) moka 20 proc.  asmens pajamų – 48 eurus.

Asmuo, gyvenantis šeimoje, už vieną kalendorinį mėnesį teikiamas dienos socialinės globos paslaugas 20 valandų  per savaitę (pvz., asmens pajamos:  200 eurų senatvės pensija ir 280 eurų slaugos išlaidų tikslinė kompensaciją) moka 20 proc.  asmens pajamų – 48 eurus, jeigu  pajamos vienam šeimos nariui neviršija 306 eurų.

Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie integralios pagalbos paslaugas, kreipiasi į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Klaipėdos g. 2, Gargždai), tel. (8 46) 472018; Priekulės socialinių paslaugų centrą (Naujoji g. 5A, Priekulė), tel. (8 46) 454011, mob. tel. (8 673) 55885 ir deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijų socialinius darbuotojus.

Skip to content